ASEAN Curriculum Sourcebook sirindhorn (2)   power point
       
  ASEAN Curriculum Sourcebook sirindhorn   power point 2
       
   
       
  1. ตารางสรุปความสอดคล้อง ม ปลาย   1. ตารางการวิเคราะห์ ประถมต้น (งานกลุ่ม)
       
  2. THEME 1 วิทย์ ม.1   2. ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้มัธยมต้น (งานกลุ่ม1)
       
  3. THEME 2 Bio ม.6   3. ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู มัธยมปลาย(งานกลุ่ม)
       
  4. THEME 3 วิทย์ ม.3   4. ตารางสรุปความสอดคล้อง ประถม
       
  5. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกลุ่มวิทย์๓   5. ตารางสรุปความสอดคล้อง ม ต้น
       
  6. ตารางสรุปความสอดคล้องวิทยาศาสตร์ประถม   6. ตารางสรุปการวิเคราะห์ ม.ปลาย
       
  7. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง   7. แผนการสอนคณิศาสตร์อาเซียน ระดับ ม.2 หน่วยที่ 01 อัตราส่วน
       
  8. ผลการเรียนรู้อาเซียน   8. การนำเสนองานหลักสูตรอาเซียน111
       
  9. วิเคราะห์ มฐ. ม.ปลาย THEME 1  
       
  10. วิเคราะห์ มฐ. ม.ปลาย THEME 2   ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมปลาย
       
  11. วิเคราะห์ มฐ. ม.ปลาย THEME 3   ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น
       
  12. วิเคราะห์ มฐ. ม.ปลาย THEME 4   ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย
       
  13. วิเคราะห์ มฐ. ม.ปลาย THEME 5   ตารางสรุปความสอดคล้องภาษาไทย
       
  14. หน่วยการเรียนรู้ ASEAN ม.2   นำเสนอตัวอย่างหน่วยบูรณาการอาเซียน ป.4
       
  15. หน่วยการเรียนรู้ วิทย์ฯพื้น ม.4  
       
  16. หน่วยการเรียนรู้_ASEAN ม.2   ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 2.1 หน้าที่พลเมือง
       
  17. วิเคราะห์ หลักสูตร ASEAN   ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ นำเสนอ
       
      ตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ม.1-3(แก้ไข)
     
      ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับ ASEAN Curriculum Sourcebook
  1. นำเสนอ    
      powerหลักสูตรอาเซียน
  2 กรอบเนื้อหาหลักสูตร-ม.ต้น    
     
  2 กรอบเนื้อหาหลักสูตร-ม.ปลาย    
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทำใหม่ ชม.
  3 ตารางวิเคราะห์-เทคโนโลยี-ม.ต้น    
      โครงสร้าง,หน่วยการเรียนศิลปะ
  3 ตารางวิเคราะห์-เทคโนโลยี-ม.ปลาย    
     
  4 ตารางสรุปผลความสอดคล้องระหว่าง...    
      คู่มือหลักสูตรอาเซียน
  4 ตารางสรุปความสอดคล้อง...    
      ตารางการวิเคราะห์สุข
  นำเสนอ    
      สรุปตารางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สุข
  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเชียน    
      หน่วย สุขศึกษา ป.6
       
       
 
 
 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-5735-6137