[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
  
งานสารบรรณ  
 

.๒  งานสารบรรณ               
๑.๒.๑   งานทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ
๑.๒.๒   งานโต้ตอบหนังสือราชการ
๑.๒.๓   งานลงเวลาปฏิบัติราชการ / ไปราชการ
๑.๒.๔   งานลาทุกประเภท
๑.๒.๕   งานรับรองเงินเดือน รับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล
๑.๒.๖   งานจัดประชุมกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
๑.๒.๗   งานจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติกลุ่มบริหารบุคคล
๑.๒.๘   งานประสานการตอบแบบสอบถามและข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
๑.  นางอรัญญา  สังเส้ง                       หัวหน้างาน 
๒.  นายคมสันติ  คงเส้ง                       ผู้ช่วย
๓.  สิบเอกธีววุฒิ  เกตสัตปัญ               ผู้ช่วย
๔.  นางจินดา  วัชรกาฬ                       ผู้ช่วย