[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
  
งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
 

7.  งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน          
นางฉวีวรรณ ไชยศร                          หัวหน้างาน
6.1  งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน                                                       
6.2  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.  นางฉวีวรรณ ไชยศร                          หัวหน้างาน
2.  นายธเนศ  หาญใจ                             ผู้ช่วย 
3.  นางสาวอ้อมใจ  พรหมรักษ์               ผู้ช่วย
4.  นางสาวเบญจพร  ย่านวารี                ผู้ช่วย
5.  นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด                  ผู้ช่วย
6.  นางเนาวรัตน์  เรืองแก้ว                    ผู้ช่วย    
7.  นางสาวอุไรวรรณ  จันทร                   ผู้ช่วย    

ระบบ DMC2018
ระบบสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMIS)