[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
  
งานควบคุมภายในโรงเรียน  
 

2.2  งานระบบการควบคุมภายในโรงเรียน   
          1.  งานจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
          2.  งานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน
                 1. นางสุพิศ  บุญฤทธิ์                                     หัวหน้างาน
                 2. นางสาวปรียาพร  วิชัยดิษฐ์                         ผู้ช่วย