[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
  
งานบริหารการเงินและบัญชี  
 

2.3  งานบริหารการเงินและบัญชี 
นางกุหลาบ  โกฏิกุล                            หัวหน้างานการเงินและบัญชี

1.  งานบริหารการเงิน
1.1   งานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ/งบประมาณและรายได้แผ่นดิน
1.2   งานทำหลักฐานการเงินและเก็บรักษาเงิน
1.3   งานติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.  นางกุหลาบ  โกฏิกุล                         หัวหน้างาน
2.  นางกฤติยา  หนูวุ่น                            ผู้ช่วย                              
3.  นางรติกร  เส้งสุ้น                              ผู้ช่วย
4.  นางจิรนันท์  ทองขาวบัว                     ผู้ช่วย
5.  นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์                      ผู้ช่วย  
6. นางพจนา  คงเสน                               ผู้ช่วย
7. นายสุทธิพงค์  วงศ์พิพันธ์                    ผู้ช่วย   
       
2.  งานบริหารการบัญชี
2.1   งานทำหลักฐานการบัญชีเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ                                                              
1. นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์                                หัวหน้างาน
 2. นางสาวฐิติมา  ธรรมวิจิตร                                         ผู้ช่วย