นางอาภรณ์ สัตยาสุชีพ                        นางพัชรี ชูกลิ่น  นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร                     นางสาวรวมพิศ ภิญโญ
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.จิตวิทยา   ศศ.บ.จิตวิทยา   ค.บ.การแนะแนว   วท.บ.จิตวิทยา  
                 
               
                                                            นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์                    
     
ครู ชำนาญการ
         
   
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
       
               
                                           
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137