นางอาภรณ์ สัตยาสุชีพ                        นางพัชรี ชูกลิ่น นายยุรา เลี่ยมแก้ว                   นางสาวรวมพิศ ภิญโญ
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.จิตวิทยา   ศศ.บ.จิตวิทยา   ศศ.บ.จิตวิทยา   วท.บ.จิตวิทยา  
                 
             
             นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร                 นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์                    
  ครู ชำนาญการ  
ครู ชำนาญการ
         
  ค.บ.การแนะแนว
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
       
               
                                           
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137