ผู้อำนวยการโรงเรียน          
               
             
       
 
ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
   
 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
     
                         
               
           
               
  นายสามารถ แต่งอักษร   นายวิศาล ภูริวัฒน์        
  รองผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการ        
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ        
  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ        
               
               
           
               
  นายศักดิ์ชัย คงแก้ว   นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์        
  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ        
  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ        
               
             
             
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137