นายธีรนันท์ เรืองอ่อน   นายขวัญชัย โฉมทอง   นางสังคีตทิพย์ สุทธิ   นางบวร ทองเพ็งจันทร์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.บริหารการศึกษา   ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์   ศศ.บ.การแนะแนว   ศศ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
                นายบุญนำ สว่างภพ                      นายวิชาญ เพ็งสงค์ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ      นางกฤษณา วุฒิศักดิ์  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.บริหารการศึกษา   ค.บ.ภาษาไทย   คบ.ดนตรีศึกษา   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  
                 
       
 
          นายชำนาญ นาคินทร์                 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์                  
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
  ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครูผู้ช่วย
     
  ค.บ.ศิลปะ   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
     
      /บริหารการศึกษา          
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137