นายธีรนันท์ เรืองอ่อน   นางบวร ทองเพ็งจันทร์   นางสังคีตทิพย์ สุทธิ      
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ      
  ค.บ.บริหารการศึกษา   ศศ.ม.บริหารการศึกษา   ศศ.บ.การแนะแนว      
                 
         
                นายบุญนำ สว่างภพ                      นายวิชาญ เพ็งสงค์ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ      นางกฤษณา วุฒิศักดิ์  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.บริหารการศึกษา   ค.บ.ภาษาไทย   คบ.ดนตรีศึกษา   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  
                 
           
          นายชำนาญ นาคินทร์                 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์                  
 
ครู ชำนาญการพิเศษ
  ครู ชำนาญการพิเศษ  
คร
     
  ค.บ.ศิลปะ   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
     
      /บริหารการศึกษา          
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137