นายสมพร วัชรกาฬ                      นางวิภาพร แก้วกำเหนิด นางกฤติยา หนูวุ่น                   นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา   บธ.บ.การบัญชี   ค.บ.เกษตรศาสตร์  
                 
         
              นายอรุณ ไชยวรรณ์                         นายธเนศ หาญใจ                    นายพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์                     นายนที นัดวิลัย
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
ครูผู้ช่วย
     
  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์   ศษ.ม.เทคโนโลยี
  อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า   วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      และสื่อสารการศึกษา          
 
             
 
น.ส.เบญจพร ย่านวารี
             
 
ครูผู้ช่วย
             
 
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
             
                               
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137