นายสมพร วัชรกาฬ     นางวิภาพร แก้วกำเหนิด   นางกฤติยา หนูวุ่น   นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา   บธ.บ.การบัญชี   ค.บ.เกษตรศาสตร์  
                 
         
  นายอรุณ ไชยวรรณ์        นายธเนศ หาญใจ     นายพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์    น.ส.เบญจพร ย่านวารี     
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
ครู
  ครูผู้ช่วย  
  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์   ศษ.ม.เทคโนโลยี
  อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า   กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์  
      และสื่อสารการศึกษา          
                 
 
             
 
             
 
             
                               
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137