นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร                   นางวรรณา คงแป้น                           นางจลา สุดวิไล                          นางขวัญฤทัย วัฒนกุล   
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู   
  ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
                 
         
             นางธมลพรรณ เดชนุ่น                  นางนุชนารถ เปียแดง นางมาลัย สงพุ่ม   นางระพีภรณ์ ทองเชิด  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ศษ.บ.ภาษาฝรั่งเศส  
                 
         
           นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โง้ว นางสาววาณี บุญพิศ                   นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด นางสุดใจ จันทร์ศิริ  
  ครู   ครู    ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
      ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ  
                 
         
  นายเอกรัฐ เพชรรักษ์                นางสุพิชญา เฉลิมวรรณ นางสุพิศ บุญฤทธิ์                    น.ส.รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด
  ครู   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ   ค.บ.ภาษาอังกฤษ  
                 
         
  นางจรรยนาถ คำนวณ             นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
นางสุจิตตรา จันทรัตน์
  นางเนาว์รัตน์ เรืองแก้ว  
  ครู ชำนาญการ   ครู    ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  
 
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ
             
                 
 
 
   
 
 
น.ส.อาริสา  ใจห้าว
 
น.ส.ครูณัฐวีภรณ์  มาลา
น.ส.ปรียาพร  วิชัยดิษฐ์
น.ส.คุณัญญา แพรกเมือง
 
 
ครู 
 
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
 
 
ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ
 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
 
อ.บ.ภาษาเกาหลี
 
ศศ.บ.ภาษาจีน
 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137