นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์                นางกัญญรส บุญสิงห์ นางผาสุข ถาวร                   นางพยอม ฤทธิชาญชัย์
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  วท.บ.พลศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ค.บ.พลศึกษา   ค.บ.พลศึกษา  
                 
         
 นายวิทยา ชุมหล่อ       นายสมคิด ชูโชติ
นายสุชาติ รอดเพชร                   ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์
  ครู    ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
         วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา     ศษ.บ.พลศึกษา   ค.บ.พลศึกษา  
                 
               
             นางจิรภรณ์  สุขสมพร                       
  ครู ชำนาญการพิเศษ              
 
วท.บ.สุขศึกษา
             
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137