นางบุษบา มณีโชติ นางชไมพร เลี่ยมแก้ว   นางสาวขัตติยา แสงระวี                  นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์   กศ.บ.คณิตศาสตร์   กศ.บ.คณิตศาสตร์  
                 
         
             นางรติกร  เส้งสุ้น                 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์  น.ส.อังคณา สุวรรณพัฒน์   นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู    ครู ชำนาญการ  
  กศ.ม.คณิตศาสตร์   ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร   ศษ.ม.คณิตศาสตร์   ค.บ.คณิตศาสตร์  
      และการเรียนการสอน          
                 
         
  นางสาวสุพร ศรีชาเยศ   นางสุมณฑา มีสุนทร                   นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางกชนิภา พานิชกุล  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   กศ.ม.วัดผล/   วทม.การสอนคณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์  
      ประเมินผลการศึกษา          
                 
     
   
  นางสาวพัชรี ปานอุดม   นายสุภาพ มั่นวงศ์   นายจำนงค์ ซ้ายหุย              นางเบญจพร คีรีพันธุ์
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   ศษ.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์   วทม.คณิตศาสตร์  
                 
                 
       
 
 
                     นายสุทธิพงค์  วงศ์พิพันธ์ นางสาวอรวรรณ หนูคง  
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
 
      ครู ผู้ช่วย   ครู ผู้ช่วย  
ครู 
 
      ค.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์  
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137