นางบุษบา มณีโชติ นางชไมพร เลี่ยมแก้ว      นางขัตติยา เจนการ                   นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์   กศ.บ.คณิตศาสตร์   กศ.บ.คณิตศาสตร์  
                 
         
             นางรติกร  เส้งสุ้น                 นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ นายสุทธิพงค์  วงศ์พิพันธ์   นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  กศ.ม.คณิตศาสตร์   ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร   ค.บ.คณิตศาสตร์   ค.บ.คณิตศาสตร์  
      และการเรียนการสอน          
                 
         
  นางสาวสุพร ศรีชาเยศ   นางสุมณฑา มีสุนทร                   นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ นางกชนิภา พานิชกุล  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   กศ.ม.วัดผล/   วทม.การสอนคณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์  
      ประเมินผลการศึกษา          
                 
     
   
  นางสาวพัชรี ปานอุดม   นายสุภาพ มั่นวงศ์   นายจำนงค์ ซ้ายหุย              นางเบญจพร คีรีพันธุ์
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.คณิตศาสตร์   ศษ.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์   วทม.คณิตศาสตร์  
                 
                 
 
   
 
 
  น.ส.จุฑามาศ ลาชโรจน์               นางอินทิรา  วัชรศิริ นางสาวอรวรรณ หนูคง  
นางจุรีรัตน์  ประสมพงษ์
 
  ครู    ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู   
ครู ผู้ช่วย
 
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ค.บ.คณิตศาสตร์   วท.บ.คณิตศาสตร์  
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
 
                 
                 
                 
                 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137