นางเจตนา พิศบุญ                นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู               นายจงรักษ์ ธรรมมิกะกุล                   ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   กศ.ม.หลักสูตร
และการสอน
  ศศ.บ.วิทยาศาสตร์   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
                นางจิตประภา ศักดามาศ                นางมยุรี ถาวระ นางฐายิกา  บัวผัน   นางสุรีพร ทองนุ่น  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  วท.บ.ชีววิทยา   วท.บ.ชีววิทยา   ค.บ.ฟิสิกส์   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
  นางนิลวรรณ กลีบแก้ว   นางปัทมา จรเด่น                     นายพัฒนศักดิ์ คงเสน นางภาวิณี ชัยสงคราม  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วท.ม.สิ่งแวดล้อม   ค.บ.ฟิสิกส์   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
  นายสมเจตน์ เจนการ             นางสาววรรณา สรวงพนากุล นายสมชัย มุขดาร์                    นายสมเกียรติ เสนานัยุ
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.เคมี   วท.บ.เคมี   ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ค.บ.วัดผล
ประเมินผลการศึกษา
 
                 
 
       
   
นางนัฐกานต์ พรมประถม
        นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง นางสุชาดา จิตจำ   น.ส.อ้อมใจ พรหมรักษ์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู   
  ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร   กศ.บ.วิทยาศาสตร์   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์  
 
และการเรียนการสอน
             
                 
 
       
  น.ส.ทิพากร แสงระวี   นางสุจินันท์ ศรีเมือง   นางพวงผกา โชติวัน                  นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี
  ครู   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  วท.ม.ปิโตรเคมีและ
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา  
 
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
             
                 
     
   
  นางกาญจนา คงเกิด   น.ส.เพ็ญศรี รักษ์ธรรม  
น.ส.อุไรวรรณ  จันทร
 
น.ส.จรสวรรณ จันทร์เรือง
 
  ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
  ครูผู้ช่วย  
  วท.บ.ฟิสิกส์  
กศ.ม.การสอนเคมี
 
กศ.ม.การสอนชีววิทยา
  วท.บ.เคมี  
                 
               
  น.ส.กฤษณา  นินทรกิจ              
  ครูผู้ช่วย              
  กศ.ม.การสอนเคมี              
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137