นายราชัน โกศัลวิตร                     นายคมสันติ คงเส้ง                        นางสายใจ สังข์บัว                     นางสาวนันทนา หวานสนิท
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
  กศ.บ.สังคมศึกษา   ศษ.บ.ประวัติศาสตร์   ค.บ.สังคมศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
       
 
                นายนิวัตร ชูแสง                          นางบุปผา พิกุลทอง นางพัชรี ขวัญสง                  นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครชำนาญการู  
  ค.บ.สังคมศึกษา
  ค.บ.สังคมศึกษา   ค.บ.สังคมศึกษา   ค.บ.สังคมศึกษา  
  นบ.นิติศาสตร์บัณฑิต              
                 
           
   นายโกมล วุฒิมานพ                      นายสมพร พันธุ์พิทย์แพทย์ นางศุภวรรณ อาวุธเพชร  
  ครู ชำนาญการ       ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  กศ.บ.ประวัติศาสตร์       น.ม.นิติศาสตร์   ค.บ.สังคมศึกษา  
                 
         
  นางดวงพร แซ่แต้                       นายโสภณ ภักดี นางอารีย์ ถังมณี                      นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.สังคมศึกษา   ศศ.บ.พัฒนาชุมชน   ศศ.บ.สังคมวิทยาฯ   ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตร  
             
และการจัดการเรียนรู้
 
                 
         
  นายชำนาญ  ไชยศร   นางอาภรณ์  จันทรมงคล  

สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ

 
นางทรงศรี นาคินทร์
 
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู  
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
  ค.บ.สังคมศึกษา   ศศ.บ.   ค.บ.สังคมศึกษา  
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
      เศรษฐศาสตร์สหกรณ์          
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137