นางอารมย์ ชลสิทธิ์   นางชญานิศ คงหอม   นายศิวพล พงษ์สมุทร   นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ศศ.ม.การสอนภาษาไทย   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ศศ.ม.ภาษาไทย   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
           นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์              นายสุบรรณ เดชเชียร นางสุดใจ วิเศษสิงห์   นางวาสินี ขวัญฤทธิ์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.ภาษาไทย   ค.บ.ภาษาไทย   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   กศ.ม.ภาษาไทย  
                 
         
  นางสาวกัญญา โอมาก                 นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์ นางสุนันทา วงศ์เมฆ                         นายมนตรี  คงแก้ว
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   อ.บ.อักษรศาสตรบัณฑิต   กศ.บ.ภาษาไทย   ค.บ.ภาษาไทย  
                 
         
  นางพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญ              นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์ นางฉวีวรรณ  ไชยศร                     
  น.ส.กนกวรรณ  ลีพรหมมาไทย
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครูผู้ช่วย
 
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ศศ.ม.ภาษาไทย   ศศ.บ.ภาษา  
ศศ.บ.ภาษาไทย
 
          และวรรณคดีไทย      
                 
                 
                 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137