นางอารมย์ ชลสิทธิ์   นางชญานิศ คงหอม   นายศิวพล พงษ์สมุทร   นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ศศ.ม.การสอนภาษาไทย   ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน   ศศ.ม.ภาษาไทย   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
         
           นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์              นายสุบรรณ เดชเชียร นางวรนุช ชีถนอม   นางวาสินี ขวัญฤทธิ์  
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.ภาษาไทย   ค.บ.ภาษาไทย   กศ.บ.ภาษาไทย   กศ.ม.ภาษาไทย  
                 
         
  นางสาวกัญญา โอมาก                 นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์ นางสุนันทา วงศ์เมฆ                        นางลัดดา แก้วพูล
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   อ.บ.อักษรศาสตรบัณฑิต   กศ.บ.ภาษาไทย      
                 
         
  นางพวงเพ็ชร์  ขุนชำนาญ              นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์ นางฉวีวรรณ  ไชยศร                      นางสุดใจ วิเศษสิงห์
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
ครู ชำนาญการ
 
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ศศ.ม.ภาษาไทย   ศศ.บ.ภาษา  
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
          และวรรณคดีไทย      
                 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137