นายศักดิ์ นนทเภท นางกฤติยา หนูวุ่น   นายจรัส อิฏฐผล                     นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ  
  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์   บธ.บ.การบัญชี   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
     
 
 
              นายปฏิเวธ แก้วนาม                      นายพหล จุลนวล                   นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา  
  ครู    ครู ชำนาญการ   ครู คศ.1   ครู ชำนาญการ  
  ศษ.ม.บริหารการศึกษา   สส.บ.เกษตรศาสตร์   บธ.บ.การบริหารทั่วไป   ศศ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
     
 
 
  นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์                 นางอรัญญา สังเส้ง                        นางกุหลาบ โกฏิกุล นางวิลาวัณย์ บุญทอง  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู    ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
  คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   บธ.บ.การจัดการทั่วไป   ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์  
                 
       
 
  นางศิริลักษณ์ ไตรศรี   นางศุภร เจษฎาพงศ์   นางสุภาณี หนูเสมียน                    นางสุภางค์ ธรรมชาติ
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  คศ.บ.โภชนาการชุมชน   ค.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ค.บ.อาหารและโภชนาการ   ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์  
                 
     
 
 
  นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์   น.ส.ลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
      นางจิรนันท์  ทองขาวบัว
          
 
  ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย   ครู ชำนาญการ      
  วทบ.วิทยาศาสตร์การเกษตร์   บธ.บ.บัญชี  
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-5735-6137