นายศักดิ์ นนทเภท นางกฤติยา หนูวุ่น   นายจรัส อิฏฐผล                     นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์   บธ.บ.การบัญชี   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
     
 
 
           นางจิรนันท์  ทองขาวบัว                         นายพหล จุลนวล                   นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู   ครู ชำนาญการ  
  บธ.บ.การเงินและการธนาคาร   สส.บ.เกษตรศาสตร์   บธ.บ.การบริหารทั่วไป   ศศ.ม.บริหารการศึกษา  
                 
     
 
 
  นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์                 นางอรัญญา สังเส้ง                        นางกุหลาบ โกฏิกุล นางวิลาวัณย์ บุญทอง  
  ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ   ครู ชำนาญการ  
  คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ศษ.ม.บริหารการศึกษา   บธ.บ.การจัดการทั่วไป   ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์  
                 
       
 
  นางศิริลักษณ์ ไตรศรี   นางศุภร เจษฎาพงศ์   นางสุภาณี หนูเสมียน                    นางสุภางค์ ธรรมชาติ
  ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ  
  คศ.บ.โภชนาการชุมชน   ค.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ค.บ.อาหารและโภชนาการ   ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์  
                 
     
 
 
  นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์   น.ส.ลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
     
          
 
  ครูผู้ช่วย   ครู          
  วทบ.วิทยาศาสตร์การเกษตร์   บธ.บ.บัญชี  
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-5735-6137