ส่วนประกอบของอินดีไซน์
  ส่วนประกอบของอินดีไซน์2
  วิธีการตั้งค่า Preference
  การสร้างไฟล์งานจากการกำหนดเอง
 
 
   
 
  การทำงานกับตัวอักษรเบื้องต้น
  การทำงานกับข้อความ
  ปรับระยะและสัดส่วนข้อความ
  แก้วรรณยุกต์ซ้อนกัน
   
 
  ทำงานการใส่ภาพด้วยวิธีต่างๆ
  การใส่ภาพหลายภาพพร้อมๆกัน
  สร้างเฟรมภาพหลากหลายรูปทรง
   
 
 
  เครื่องมือสำหรับสร้างรูปทรงพื้นฐาน
  สร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม
 
   
 
 
  สร้างตารางใหม่
  ปรับแต่งตาราง
 
   
 
 
  การใช้สี
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดย...นายธเนศ หาญใจ นายอรุณ ไชยวรรณ์และนางสาวเบญจพร ย่านวารี
 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โครงการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา