คำว่า "การพิมพ์" มีผู้ให้คำจำกัดความไว้หลายทัศนะ เช่น

Lechene (Lechne, 1974 : 1051) ได้แสดงความหมายของการพิมพ์ไว้ว่า "เป็นวิธีการใช้แรงกดให้หมึกติด เป็นข้อความหรือภาพ บนพื้นผิวของสิ่งที่ต้องการพิมพ์" ซึ่งความหมายของการพิมพ์ในทัศนะนี้จะเน้นเฉพาะการพิมพ์ที่ต้องอาศัยแรงกดเท่านั้น แต่ในกระบวนการพิมพ์ปัจจุบันบางระบบไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงกดเลยก็ได้
Mills (Mills, 1968 : 590) ได้ให้ความหมายของการพิมพ์อย่างกว้าง ๆ ว่า "หมายถึงกรรมวิธีใด ๆ ในการ จำลองภาพ หรือสำเนาภาพ หรือหนังสือจากต้นฉบับในลักษณะสองมิติ แบนราบ ทั้งนี้รวมถึงการพิมพ์ผ้า
การพิมพ์กระดาษปิดฝาผนังและการอัดรูป"
กำธร สถิรกุล (2515 : 177) กล่าวว่า "การพิมพ์ คือ การจำลองต้นฉบับอันหนึ่งจะเป็นภาพ หรือตัวหนังสือก็ตาม ออกเป็นจำนวนมาก ๆ เหมือนกัน บนวัสดุที่เป็นพื้นแบน หรือใกล้เคียงกับพื้นแบนด้วยการใช้เครื่องมือกล" 
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันได้ให้คำจำกัดความของคำว่า "พิมพ์"
ไว้ว่า "ทำให้เป็นตัวหนังสือ หรือรูปรอยใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกลวิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา" 

 
    จากความหมายของการพิมพ์ที่ยกมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า  ขอบข่ายของงานพิมพ์เป็นประดิษฐ์ซึ่งมุ่งหมาย ที่จำลองภาพต้นฉบับ ได้แก่ ภาพวาด (Art work) ภาพถ่าย(Photography) ตัวอักษร (Letter) ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มี ลักษณะ เหมือนภาพต้นฉบับ ในปริมาณมาก ๆ บนพื้นผิวของวัสดุหลาย ๆ ชนิด ซึ่งจะพบการพิมพ์ที่ปรากฏในอุปกรณ์ ในการดำรงชีวิต (ทองเติม เสมรสุต, 2517 : 54) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์(Packaging) นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่
ยาสีฟัน กระดาษเช็ดมือ กาแฟ นม ฯลฯ เครื่องนุ่งห่ม และใช้สอยทั้งผ้าและพลาสติก ที่ปรากฏลวดลายจากการพิมพ์
เครื่องใช้ในบ้านที่พิมพ์โดยวัตถุนานาชนิด ทั้งเหล็กและสารผสม เช่น หน้าปัดมาตรวัด ความเร็วของรถยนต์ 
อุปกรณ์ วิทยุและโทรทัศน์ จนถึงการพิมพ์เพื่อเป็นสื่อแจ้งข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
 
    สรุปความหมายการพิมพ์ นั้นเป็นการจำลองต้นฉบับอันหนึ่งต้นฉบับนี้จะเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือก็ตาม การพิมพ์ไม่ได้เป็นการสร้างต้นฉบับ แต่เป็นการจำลองต้นฉบับออกมา การถ่ายรูปเป็นการสร้างต้นฉบับไม่ใช่
การพิมพ์ แต่การอัดรูป เป็นการจำลองต้นฉบับเป็นการพิมพ์การจำลองนี้จะต้องเป็นการจำลองจำนวนมาก ๆ ไม่ใช่การเขียนลอกแบบภาพออกมาทีละภาพซึ่งไม่เป็นการพิมพ์ ภาพแต่ละแผ่นที่จำลองออกมาต้องเหมือน ๆ กัน การจำลองนั้น จะต้องจำลองบนวัตถุที่เป็นพื้นแบน หรือใกล้เคียงกับพื้นแบน แม้การพิมพ์บนขวด บนหลอดยาสีฟันที่แม้เป็นรูปแล้วจะไม่มีลักษณะแบนทีเดียว แต่พื้นผิวที่พิมพ์เรียบแบนไม่ขรุขระ
 
 
 
จัดทำโดย...นายธเนศ หาญใจ นายอรุณ ไชยวรรณ์และนางสาวเบญจพร ย่านวารี
 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โครงการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา