หนังสือ
เกียรติพงษ์ บุญจิตร .InDesign Essential. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2528
เอกเทพ ภักดีสิริมงคล. จัดทำต้นฉบับหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .กรุงเทพฯ. วี.พริ้น(1991)2553

 
เว็บไซต์
http://etraining.oas.psu.ac.th/book/1414
http://publishing-sicc.blogspot.com/p/2_22.html
http://www.rtc.ac.th/index.php/2016-11-03-10-38-19/128-2018-03-27-11-27-59

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์  
   
เทคโนโลยีทางการพิมพ์  
   
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   
สมาคมการพิมพ์ไทย