ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ SMGP   EP  MP

รับสมัครครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ครูอัตราจ้าง  อ่านรายละเอียด
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  อ่านรายละเอียด
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  อ่านรายละเอียด
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  อ่านรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร.ร.กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมทั้งเยี่ยมชม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ
ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ และ ม.๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ SMGP
และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล ภูริวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล
ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและ
งบประมาณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับ
โล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
“คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิต
ที่ยั่งยืน” วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
พูลแมน  ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

สอวน.ค่าย ๑ วิชาเคมี ต้อนรับ ผอ.พุทธชาต ทองกร และคณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะ เยี่ยมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes