ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 คลิกดูภาพกิจกรรม


 คลิกดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น Best Practices

คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ 223/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 228/2561 เรื่อง มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารการเปลี่ยนตัวมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ
ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น การฝึกนักศึกษา
วิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของมณฑลทหารบกที่ ๔๑
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.๑๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ และงานเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.๑๒

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจสู่มาตรฐานเดียวกัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือก
เข้าประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สร้างเสริม
สุขภาพรอบสถานศึกษา สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา จับจันทร์
นักเรียนชั้น ม.๑๐๒ นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล
นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม
และนางสาวธาริณี คงทน นักเรียนชั้น ม.๖๐๔
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes