อบรมสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes