Archive for May 4th, 2018

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Lab boy)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ปี 2561 ได้รับรางวัล คะแนน O-net  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอรับรางวัลที่ห้องสำนักงานวิชาการ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61 ในวัน เวลา ราชการ  

ลงทะเบียนชุมนุมและวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2561

คลิกลงทะเบียนชุมนุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดูรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนชุมนุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้           คลิกลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม     ดูรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม

Powered by WordPress and ShopThemes