อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes