อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes