Archive for June, 2018

การอบรมการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนให้เป็น”คนดี มีวินัย”ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560สู่ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนรู้บูรณาการ 30  มิ.ย.  – 1 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ดูภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14  มิถุนายน 2561 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปี 2561 และพิธีมอบเข็มนางฟ้าแก่นักเรียนชั้น ม.6 คลิกดูอัลบั้มภาพ

รางวัลความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุธา นราพงศ์ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอขอบคุณ คุณทิพยวดี มีสมกลิ่น

งานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 16

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ 5 องค์กรหลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอดีตผู้บริหาร คณะอดีตครู ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ทุกรุ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูก ๆ นักเรียนทุกคน และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกท่าน  ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ

ขบวนเกียรติยศ 100 ปี กัลยาณีฯ

ขบวนเกียรติยศ 100 ปี กัลยาณีฯ ของโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราชในความร่วมมือ 5 องค์กรหลักทางการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองที่โรงเรียน มีอายุครบ 100 ปี ที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

Powered by WordPress and ShopThemes