งานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 16

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ 5 องค์กรหลัก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอดีตผู้บริหาร
คณะอดีตครู ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ทุกรุ่น คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูก ๆ นักเรียนทุกคน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกท่าน  ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ
รุ่นที่ 75 ประธานจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯครั้งที่ 16”
ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 2 มิถุนายน 2561

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes