อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

คณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
( PLC)  6-7 กรกฎาคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คลิกดูภาพกิจกรรม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes