โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ Coaching

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยกระบวนการ Coaching กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes