สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก)

คลิกดูภาพกิจกรรม
สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร
มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก) ฟรี กับข้าราชการ
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ข้าราชการบำนาญ
(ตรวจและรักษาโรคตาต้อกระจกฟรี)
และประชาชนทั่วไป (ตรวจฟรี) ท่านที่สนใจ
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเพื่อรับการบริการ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes