Archive for September 13th, 2018

ประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจสู่มาตรฐานเดียวกัน

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือก เข้าประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษา

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สร้างเสริม สุขภาพรอบสถานศึกษา สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา จับจันทร์ นักเรียนชั้น ม.๑๐๒ นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม และนางสาวธาริณี คงทน นักเรียนชั้น ม.๖๐๔

Powered by WordPress and ShopThemes