ประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจสู่มาตรฐานเดียวกัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือก
เข้าประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษา
ร่วมใจสู่มาตรฐานเดียวกัน ตัวแทนระดับมัธยมศึกษา
ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ของกรมรักษาดินแดน กองทัพบก โดย ผบ.มทบ.๔๑
ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
การประเมินฯ ซึ่งผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณทหารบกที่ ๔๑ นำคณะรับการประเมินดังกล่าว
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes