รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา จับจันทร์
นักเรียนชั้น ม.๑๐๒ นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล
นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม
และนางสาวธาริณี คงทน นักเรียนชั้น ม.๖๐๔
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันร้อยกรองรางวัล
โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช ผู้ฝึกซ้อม : คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes