ชนะเลิศขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิทธินนท์
โรจนเมธากุล นักเรียนชั้น ม.๒๐๗ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายอภิชญะ อินทรสาร
นักเรียนชั้น ม.๑๐๕ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวดขับกลอนและเลียนเสียง
ตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณี
บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes