ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และทบทวน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์
รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes