ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ และคุณครูคนใหม่

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ
คุณครูเนาวรัตน์ เรืองแก้ว คุณครูสัจจา ศิริวงษ์
คุณครูศิโรรัฐ ชูพร้อม คุณครูเดชา หนูมณี
คุณครูมารศรี ศรีไชย และว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร
สิทธิพงศ์ คุณครูคนใหม่ที่ย้ายมาที่โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes