พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการของหายได้คืน”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครู
บุคลากร และนักเรียนที่กระทำความดี “โครงการ
ของหายได้คืน” วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes