การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP และ EP/MP

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร ๖ ชั้น ๑)
และโครงการ EP/MP ณ ห้องประชุม EP (อาคาร ๒
ชั้น ๓) วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes