Archive for March, 2019

สอบ O-NET ม.๓ และ ม.๖ คณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ และนายศิรวิชญ์ ศรีประสม นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม และขอแสดงความยินดีกับนายสันติภูมิ มัจฉาชาญ และนางสาววิภาดา วรรณธราธร นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ (โครงการ SMGP) ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

สอบเข้า ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

สอบเข้า ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร.ร.กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมทั้งเยี่ยมชม

โครงการประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ และ ม.๕

คลิกดูภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP

คลิกดูภาพกิจกรรม การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ SMGP และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครู แห่งประเทศไทย  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Powered by WordPress and ShopThemes