ทำข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เดินทาง
ไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทำข้อตกลงทางการศึกษา
ร่วมกันระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ณ รัฐโบร์โฮร์
เมืองตังปิลาลัน และรัฐเซลูท เรื่องคุณภาพเพิ่มขึ้น
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในโรงเรียนต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์กับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ยับ นายกเทศมนตรีนครตังปิลาลัน รัฐโบร์โฮร์ ให้เกียรติต้อนรับและผลักดันการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั้งในแง่นโยบาย งบประมาณ และการปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการฯ ต่อไป
เนรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตังปิลาลัน ให้เกียรติต้อนรับและยินดีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างกัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาต่อกัน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes