ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เดินทางไปมหาวิทยาลัย HOLY NAME UNIVERSITY ไปพบท่านอธิการบดี FR.FRANCISCO T.ESTEPA,SVD,PhD เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันกับการส่งครูอาจารย์มาพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาของ E.I.S ที่สอนโดยครูไทย แลกเปลี่ยนทางวิชาการ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง ๑ ใน ๕ ของฟิลิปปินส์
และเดินทางไปทำสัญญาข้อตกลงทางการศึกษากับโรงเรียน BOHO L WISDOM SCHOOL ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับวิทยาลัย ทั้งเปิดสอนวิชาภาษาจีนและทางการศึกษา ในโอกาสต่อไปหวังให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้รับโอกาสที่ดีและค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและสร้างอนาคตที่มั่นคง ทำงานได้ทั่วโลก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes