การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (Cluster ๑)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes