การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐาน OBECQA

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียน
ตามมาตรฐาน OBECQA
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๑ แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะครูเก่า ครูปัจจุบัน
ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ และสมาคมผู้ปกครองและครู
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔ เรื่องข้อขัดแย้งของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา “ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ” โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ในฐานะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. โดยมีคณะกรรมการ

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า
กัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการจัดทำนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

การประชุมคณะกรรมการจัดทำนิทรรศการ ผลงาน
นักเรียน ครู และบุคลากร สพม.12  งานศิลปหัตถกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

คณะครูเก่าและศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๕ มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะครูเก่า
ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และขอขอบคุณ
คณะศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๕ ที่มอบทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีกระทำสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวาสินี ขวัญฤทธิ์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูวาสินี ขวัญฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๐  ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศึกษาดูงานการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน การดำเนินการตามมาตรฐาน OBEC QA

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ศึกษาดูงานการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน
การดำเนินการตามมาตรฐาน OBEC QA
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และชั้นเอก
ณ สนามสอบวัดพระนคร เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และสพฐ. ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการสอบนักธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Powered by WordPress and ShopThemes