ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.๑๒

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจสู่มาตรฐานเดียวกัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือก
เข้าประเมินโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สร้างเสริม
สุขภาพรอบสถานศึกษา สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนัชชา จับจันทร์
นักเรียนชั้น ม.๑๐๒ นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล
นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม
และนางสาวธาริณี คงทน นักเรียนชั้น ม.๖๐๔
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘

คลิกดูภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก)

คลิกดูภาพกิจกรรม
สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร
มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก) ฟรี กับข้าราชการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รายการกระจกหกด้าน ช่อง ๗ มาถ่ายทำศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ ๑ วิชาเคมี

คลิกดูภาพกิจกรรม
รายการกระจกหกด้าน ช่อง ๗ ให้เกียรติมาถ่ายทำ
เรื่องโครงการศูนย์ขยายผล สอวน. สาขากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ศูนย์โอลิมปิก
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ร่วมปลูกต้นจัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
ศิษย์เก่ากลุ่มหวน (รุ่น ๘๐ – ๙๐ กว่า)
ครูเก่าและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมปลูกต้นจัน
อันเป็นสัญลักษณ์ของงานคืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
ของทุกปี ชาวนางฟ้า โดยแนวคิดกลุ่มหวนที่มีจ้อน
เป็นประธานกลุ่มฯ ณ บริเวณสระล้างดาบศรีปราชญ์

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes