การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร.ร.กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมทั้งเยี่ยมชม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ
ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ และ ม.๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ SMGP
และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล ภูริวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล
ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและ
งบประมาณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับ
โล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
“คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิต
ที่ยั่งยืน” วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
พูลแมน  ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

สอวน.ค่าย ๑ วิชาเคมี ต้อนรับ ผอ.พุทธชาต ทองกร และคณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะ เยี่ยมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes