กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ครูอาวุโสมอบเงินทุนการศึกษา

คุณครูอาวุโสโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
มอบเงินทุนการศึกษาของคุณครูสุธิรา
แก่นายพงศกร ธีระกุล นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
คุณครูพจนา รัตนสิงห์ มอบจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
คุณครูพิชญ์รตา ศิวาโมกข์ มอบจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง ๒

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โดยคุณจรัญ  ขุนอินทร์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญ รับทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว และคณะครู
ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิต ถวายแด่..
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธ.
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๔ มอบเงินสนับสนุนสอนติวเข้มนักเรียน ม.๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๔ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสอนติวเข้ม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ
ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น การฝึกนักศึกษา
วิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของมณฑลทหารบกที่ ๔๑
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.๑๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ และงานเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.๑๒

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes