เขียนรายงานOBECQA

ตัวแทนผู้บริหาร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เขียนรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA
16-18 กรกฎาคม 2561
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกรีฑาคณะสี 2561

การแข่งขันกรีฑาคณะสี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
The Century of Grandeur Games
100 ปี กัลยาณีฯ 100 ปีแห่งความยิ่งใหญ่
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

คณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
( PLC)  6-7 กรกฎาคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คลิกดูภาพกิจกรรม

การอบรมการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนให้เป็น”คนดี มีวินัย”ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560สู่ผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนรู้บูรณาการ 30  มิ.ย.  – 1 ก.ค. 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ดูภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14  มิถุนายน 2561
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปี 2561
และพิธีมอบเข็มนางฟ้าแก่นักเรียนชั้น ม.6

คลิกดูอัลบั้มภาพ

รางวัลความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวสุธา นราพงศ์
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
และขอขอบคุณ คุณทิพยวดี มีสมกลิ่น

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 16

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ 5 องค์กรหลัก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอดีตผู้บริหาร
คณะอดีตครู ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ทุกรุ่น คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูก ๆ นักเรียนทุกคน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกท่าน  ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขบวนเกียรติยศ 100 ปี กัลยาณีฯ

ขบวนเกียรติยศ 100 ปี กัลยาณีฯ ของโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราชในความร่วมมือ
5 องค์กรหลักทางการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองที่โรงเรียน
มีอายุครบ 100 ปี ที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นิทรรศการเปิดบ้านนางฟ้า 61

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดนิทรรศการ
เปิดบ้านนางฟ้า กิจกรรม 100 ปี กัลยาณีฯ
ประจำปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมสาระความรู้
การแสดงความสามารถของนักเรียน

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

“ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ”

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes