รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Labboy), เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานวิชาการ
,พนักงานบริการ,ยามรักษาความปลอดภัย   คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Labboy)(โครงการSMGP)  คลิกอ่านรายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และทบทวน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สถานศึกษาปลอดเหล้าดีเด่น ​ประจำปี​ ๒๕๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
สพม.๑๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน​
(ฉก.ชน.สพม.๑๒)​ และมีการมอบโล่รางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทต่าง ๆ​
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้รับรางวัล
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ชนะเลิศขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิทธินนท์
โรจนเมธากุล นักเรียนชั้น ม.๒๐๗ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายอภิชญะ อินทรสาร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

บวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมงานฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๖๙ ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่
๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดสัมมนาคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ รุ่นที่ ๑๐๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ล่องแก่งลุงทัน แอนด์ โฮมสเตย์ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดูภาพกิจกรรม

 

ประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ
อายุราชการ  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes