ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม. ๓

การประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
คุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดยท่านผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นหัวหน้าสนามสอบ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการของหายได้คืน”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครู
บุคลากร และนักเรียนที่กระทำความดี “โครงการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๑๐๑ FUTURE RUN kanlayanee mini marathon

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๖ (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร ประมุข ได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร  ประมุข  นักเรียนระดับชั้น
ม.๕๐๘  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับเกียรติบัตร
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม  เนื่องในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒
จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (คลิกอ่านรายละเอียด)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน “๑๐๑ Future run kanlayanee mini marathon”

การประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน
“๑๐๑ Future run kanlayanee  mini marathon”
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีกัลยาณีฯ และมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหาร
งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์บอลรูม
โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

Powered by WordPress and ShopThemes