รางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับ ม.ปลาย Arena of Math Fighting World

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนภสร ขาวคง นางสาวมนัสนันท์ บุญฤทธิ์  และ
นางสาวบัณฑิตา พุฒแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕๑๑ ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกฤติกานต์ ขนาบแก้ว นางสาวรสิตา มานะดี
และนางสาวปรมาภรณ์ ปานเทพ นักเรียนชั้น ม.๕๑๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นางสาวสิริรัฐ ขุนไชยแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคใต้

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาว
สิริรัฐ ขุนไชยแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕๐๙ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคใต้
ณ งาน มอ.วิชาการ  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางสาวอนัตตา ไตรวงศ์ย้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนัตตา
ไตรวงศ์ย้อย นักเรียนชั้น ม.๕๑๒ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
ณ งาน มอ.วิชาการ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวญาณิศา ประจง และนางสาวฐิติญาดา
ทองอนันต์ นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ ที่ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ระดับ
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณท่าน
ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน “The 5 Asean Student Science Project Competition 2019”

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยในสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทและ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนายก
ระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานมัธยม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร SMGP
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes