สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และชั้นเอก
ณ สนามสอบวัดพระนคร เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และสพฐ. ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการสอบนักธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อบรมสอบธรรมศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรม
เพื่อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาลและสพฐ. ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการจัดการสอบนักธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงละครองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองลูกเสือเกียรติยศประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองลูกเสือเกียรติยศ
ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการ “พี่กัลฯ ปันสุข”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช น้อมนำพระราชดำรัส
และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช /โครงการลูกอุปถัมภ์ สพฐ. /เราทำความดี
ด้วยหัวใจ/ลูกสาวของแผ่นดิน จัดโครงการ “พี่กัลฯ
ปันสุข”เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อ.ดอนสัก
จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับสมัครโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee mini marathon

บรรยากาศการรับสมัครโครงการกัลยาณี
มินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee
mini marathon เพิ่มอีกจำนวน ๕๐๐ คน
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

แนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง ๙ ท่าน

๑. คุณครูมารศรี ศรีไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๒. คุณครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาตร์
๓. คุณครูศิโรรัฐ ชูพร้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1

นายพงศภัค ชูโชติ 602 นายสัญพากรณ์ ปัทมรักษ์ 605 และนายวรยุทธ แก้วรอด 405
ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1
(Computing Youth Challenge#1 – CYC#1)
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนวัดไทรงาม จ.ตรัง มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติท่านศรีปราชญ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม จ.ตรัง
มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติท่านศรีปราชญ์
และสระล้างดาบ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคนใหม่

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคุณครู
ขวัญกมล จันทระคูณ คุณครูกลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศคนใหม่ (ภาษาจีน) และคณะครูจาก
โรงเรียนเมืองกระบี่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ
จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes