โครงการประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ
ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ และ ม.๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ SMGP
และ EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล ภูริวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวิศาล
ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและ
งบประมาณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับ
โล่เกียรติยศจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
“คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิต
ที่ยั่งยืน” วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
พูลแมน  ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

สอวน.ค่าย ๑ วิชาเคมี ต้อนรับ ผอ.พุทธชาต ทองกร และคณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะ เยี่ยมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ทำข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เดินทาง
ไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทำข้อตกลงทางการศึกษา
ร่วมกันระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ณ รัฐโบร์โฮร์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP และ EP/MP

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร ๖ ชั้น ๑)
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes