คณะครูเก่าและศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๕ มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะครูเก่า
ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และขอขอบคุณ
คณะศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๕ ที่มอบทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีกระทำสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวาสินี ขวัญฤทธิ์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูวาสินี ขวัญฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๐  ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศึกษาดูงานการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน การดำเนินการตามมาตรฐาน OBEC QA

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ศึกษาดูงานการจัดทำมาตรฐานโรงเรียน
การดำเนินการตามมาตรฐาน OBEC QA
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และชั้นเอก
ณ สนามสอบวัดพระนคร เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และสพฐ. ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
การจัดการสอบนักธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อบรมสอบธรรมศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรม
เพื่อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาลและสพฐ. ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการจัดการสอบนักธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงละครองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองลูกเสือเกียรติยศประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิกกองลูกเสือเกียรติยศ
ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการ “พี่กัลฯ ปันสุข”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช น้อมนำพระราชดำรัส
และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช /โครงการลูกอุปถัมภ์ สพฐ. /เราทำความดี
ด้วยหัวใจ/ลูกสาวของแผ่นดิน จัดโครงการ “พี่กัลฯ
ปันสุข”เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อ.ดอนสัก
จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับสมัครโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee mini marathon

บรรยากาศการรับสมัครโครงการกัลยาณี
มินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee
mini marathon เพิ่มอีกจำนวน ๕๐๐ คน
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

แนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง ๙ ท่าน

๑. คุณครูมารศรี ศรีไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๒. คุณครูจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาตร์
๓. คุณครูศิโรรัฐ ชูพร้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes