เรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์
 
  เมื่อศึกษาเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ
 
 
1.  อธิบายการเรียงพิมพ์ได้
2. บอกความหมายและขั้นตอนการทำเลย์เอาต์ได้
3. บอกความหมายและความสำคัญของการทำอาร์ตเวริก์ได้
4. อธิบายภาพในทางการพิมพ์ได้
5. อธิบายตัวอักษรและตัวพิมพ์ได้
6. อธิบายความสำคัญของการพิสูจน์อักษรได้
7. อธิบายการทำแม่พิมพ์และการแยกสีได้
8. อธิบายหมึกพิมพ์และกระดาษได้
9. อธิบายกระบวนการพิมพ์และสามารถเลือกระบบการพิมพ์ได้
10 . อธิบายกระบวนการของงานหลังพิมพ์ได้
 
 

เข้าสู่เนื้อหาเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์     | เลือกเนื้อหาใหม่