การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถจัดลำดับได้เป็นขั้นตอนหรือ "กระบวนการ" ให้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนสำเร็จให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้
กระบวนการหมายถึง "กรรมวิธี" หรือ ลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนถึงสำเร็จลง ระดับหนึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่า "Process"
      กระบวนการในขั้นตอนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน (จันทนา ทองประยรู, 2537 : 21) ได้เแก่ งานก่อนพิมพ์ (Prepress Work) งานพิมพ์ (Press Work) และงานทำสำเร็จ (Finishing After Press Work)
 
 
    สรุปการผลิตสิ่งพิมพ์
 

|  เอกสารอ้างอิงและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  | แบบทดสอบหลังเรียน  | ออกจากบทเรียน